Formulář pro uplatnění reklamace

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

 

Adresát (prodávající):

Internetový obchod:               www.jehlou.cz

Společnost:                                 Josef Šperl

Se sídlem:                                    Sousedská 845/3, 312 00, Plzeň

IČ/DIČ:                                          02548143/neplátce DPH

E-mailová adresa:                     info@jehlou.cz

Telefonní číslo:                          +420 721 802 140

 

Spotřebitel:

Moje jméno a příjmení:………………………………………………………………………………………………………………               

Moje adresa:………………………………………………………………………………………………………………………………

Můj telefon a e-mail:………………………………………………………………………………………………………………….

 

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Vážení,

dne (*)………………………………. jsem ve Vašem virtuálním obchodě www.jehlou.cz vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady (* zde je třeba vadu podrobně popsat )

 

 

 

Žádám Vás o vystavení písemném vyrozumění o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právu uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).

  1. Datum objednání ………………………………./datum obdržení ……………………………….
  2. Číslo objednávky:

 

 

  1. Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem ………………………………………………………………………….. a (1) budou navráceny zpět způsobem …………………………………………………. (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu). Číslo bankovního účtu v případě vrácení peněžních prostředků převodem na účet: (*)…………………………………………………………vedený u: (*)……………………………….

 (*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

(1) Vyplňte pro případ, že by reklamační řízení bylo uznáno způsobem navrácení peněžních prostředků kupujícímu.

 

 

V ……………………………………………., Dne…………………………………………….

 

                                            
______________________________________

              Podpis a příjmení spotřebitele

 

Seznam příloh:

  1. Faktura za objednané zboží č. (*)…………………………………………………………..

 

 

 

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24 měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.

Zpět do obchodu