Reklamační řád

Reklamační řád internetového obchodu jehlou.cz

 

I. Úvod

 1. Na vady zboží se vztahuje záruka podle záručních podmínek. Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí  zboží, a pokud není uvedeno jinak, je garantována 24 měsíců.
 2. Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky spotřebitelem, v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 634/1995 Sb., zákon o ochraně spotřebitele v platném znění.

II. Odstranitelné vady

 1. U odstranitelné vady má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně prodávajícím odstraněna. Prodávající je povinen odstranit vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.
 2. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu zboží. Pokud není výměna možná, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo do smlouvy odstoupit.
 3. Jestliže nebyla reklamace vyřízena do 30 dnů ode dne jejího uplatnění a nedošlo k jiné dohodě, má kupující právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy. Na stejný postup má kupující právo v situaci, kdy nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad zboží řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne. Větším počtem vad trpí zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři odstranitelné vady.

III. Neodstranitelné vady

 1. Za neodstranitelnou vadu se považuje vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné a možné.
 2. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako zboží bez vady má zákazník právo požadovat výměnu zboží za nové bezvadné nebo odstoupit od kupní smlouvy.

IV. Postup při uplatnění reklamace

 

Před zasláním zboží na adresu prodejce mne prosím informujte elektronickou poštou případně na telefonní číslo uvedené níže v adrese. Efektivněji tak zpracuji Váš požadavek na plnění práv z vadného plnění "Reklamace".

Reklamované zboží zasílejte zpět na adresu spolu s formulářem pro uplatnění reklamace:

Josef Šperl

Sousedská 845/3

312 00 Plzeň

Mob.: +420 721 802 140

E-mail: info@jehlou.cz

 

Formulář pro uplatnění reklamace - ZDE

 1. Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodnou jinak, přičemž dnem uplatnění reklamace se rozumí den, kdy bylo zboží doručeno na adresu prodávajícího.
 2. Prodávající tedy Josef Šperl (jehlou.cz)není povinen přebírat odpovědnost za škody vyplývající z nevhodného používání, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
 3. Reklamace v záruční době je uznána jako oprávněná pouze u zboží zakoupeného u prodávajícího a pouze osobě kupujícím. U zboží prodaného prodávajícím koncovému zákazníkovi prostřednictvím prodejce musí být zboží reklamováno u prodávajícího opět pouze prostřednictvím prodejce. Výjimky z těchto pravidel se připouštějí pouze po oznámení takového požadavku kupujícího prodávajícímu a pouze se souhlasem prodávajícího, a to pro každý případ samostatně. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objeví. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace.
 4. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé:
 • použitím v rozporu s dokumentací (zejména návodem k užívání výrobků)
 • vyšší mocí
 • neodborným nebo nepřiměřeným zacházením
 • nedodržením pokynů k ošetřování
 • mechanickým poškozením nebo neúměrným znečištěním

V. Další body týkající se reklamace

 1. Kupující bere zejména na vědomí, že záruční doba a životnost výrobku jsou různé pojmy. Životnost výrobku je dána způsobem a intenzitou používání a nemusí být vždy stejná jako záruční doba. To znamená, že při intenzivním užívání může být životnost kratší než záruční doba.
 2. Všechny výše uvedené podmínky jsou prodávajícím závazně vyhodnoceny teprve po doručení reklamovaného zboží a všech dalších požadovaných náležitostí (vyplněného reklamačního listu s č. faktury a kopií faktury) od kupujícího do sídla prodávajícího. Pokud je požadavek kupujícího na reklamaci vyhodnocen prodávajícím jako oprávněný, je neprodleně vyřízen.
 3. Datem zahájení reklamačního řízení je datum příjmu reklamovaného zboží v sídle prodávajícího.
 4. Zboží zaslané k reklamaci na náklady prodávajícího a zboží řádně neočištěné či neúplné nebude přijato k reklamačnímu řízení a bude vráceno zpět kupujícímu na jeho náklady bez předchozího upozornění.
 5. Bez faktury či dokladu o koupi a řádně vyplněného požadavku na reklamaci nebude reklamace uznána ani přijata do reklamačního řízení. Zboží bude vráceno zpět na náklady kupujícího.
 6. Vzory na výrobku se mohou lišit rozmístěním motivu na textilii. Tento stav není závadou. Je způsoben technologií zpracování, kdy dochází při výrobě k náhodnému rozvržení střihů na metráži textilie. Každý kus je tak originálem. Tato informace je součástí popisu výrobku v internetovém obchodě.
 7. Barevnost výrobku, fyzicky po převzetí, se může lišit od barevnosti výrobku zobrazeného v internetovém obchodě. Tento stav není závadou výrobku. Barevnost může ovlivnit nastavení a technologie zobrazovacích zařízení. Tato informace je součástí popisu výrobku v internetovém obchodě.
 8. Přirozenou vlastností textilií při prvních pracích cyklech je srážení vláken. Při prvním praní dochází ke srážlivosti 6-10%, při druhém praní 1-3%, při třetím praní méně než 1%. Tento stav není závadou výrobku. Informace o možném sražení je uvedena v popisu výrobku v internetovém obchodě.

 

Doporučená údržba

Kupující má povinnost dodržet pokyny/postupy k údržbě dodané spolu s výrobkem prodávajícího.

Doporučené zacházení s výrobky

Kupující má povinnost řídit se návodem k užívání výrobku dodaného spolu s výrobkem prodávajícího.

Podmínky reklamace

Reklamaci zboží je třeba uplatnit s přiloženým dokladem o koupi. Zboží reklamujte neprodleně po zjištění závady, na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Při nesplnění těchto podmínek nebude zboží přijato do reklamačního řízení. Posouzení oprávněnosti reklamace a její vyřízení trvá nejdéle 30 kalendářních dní od obdržení přijetí zboží do reklamačního řízení. Za vadu nelze považovat změnu zboží v důsledku jeho běžného používání, nesprávného používání či zásahu. Reklamace se vztahuje pouze na vadu způsobenou materiálem či výrobou. Reklamační řád rozlišuje dva druhy závad: odstranitelné vady (při uznání reklamace vám bude zboží opraveno na náklady prodávajícího) a neodstranitelné závady (při uznání oprávněnosti reklamace vám bude zboží vyměněno za nové nebo vrácena kupní cena prodávajícím).

Reklamační řízení nelze zaměňovat s životností výrobku, tedy s dobou, po kterou výrobek může vydržet při správném použití, ošetřování vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho používání.

 

V Plzni, dne 06.10.2021

 Josef Šperl, IČ: 02548143

 

Tento reklamační řád je platný od 15.11.2018. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tento reklamační řád bez předchozího upozornění. Reklamační řád doplňuje Obchodní podmínky internetového obchodu jehlou.cz, kde jsou práva z vadného plnění upravena v bodu VII. Práva z vadného plnění.

 

Pokračovat na: Obchodní podmínky, Podmínky ochrany osobních údajů - GDPR

 

 

Zpět do obchodu